Colecția de covoare basarabene

Pentru coerenţa tematică şi bogăţia stilistică a ţesăturilor ţărăneşti, Basarabia a fost considerată de către experţii în artă vernaculară o adevarată patrie a covoarelor.

Covoraş; Dimensiuni:1,52 m x 0,88 m, ţesut în război vertical, cu doua feţe; din lână şi bumbac. Utilizare-pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei Motivul - Pomul cu mere de aur. În tradiţia populară semnifică înţelepciune, tinereţe veşnică, rodnicie; reflectă dorinţa omului de a dăinui în timp prin faptele sale. Reproducere de pe originalul unei scoarţe de la sf. sec XVIII –achiziţie din Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

Because of the thematic coherence and the stylistic richness of Moldovan peasant fabrics, Bessarabia was considered a real homeland of carpets by the vernacular art experts.

Carpet dimensions: 1,52 m x 0,88 m. Two-sided, woven on a vertical loom; from wool and cotton. Used for church wedding ceremony, as a carpet under young people feet during the church wedding ceremony, as a wall decoration, or for covering-up on old furniture, such as coffer, chests, sofas, swings, etc. Pattern - The golden apple tree. In folk tradition it means wisdom, eternal youth, fruitfulness; it reflects man's desire to last in time through his deeds. Reproduction of the original carpet from the end of 18th century - the National Museum of Ethnography and Natural History’s acquisition. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Arta covoarelor basarabene rămâne până astăzi acoperită de nenumărate enigme, în ceea ce priveşte originea, forma inedită de manifestare artistică, mesajul şi valoarea spirituală a acestuia.

Covoraş; dimensiuni: 1,7 m x 0,88 m, țesut în război vertical, cu doua fețe; din lână și bumbac. Utilizare- decor pe perete; Motivul-Ram înflorit . Semnifică tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa fără de moarte. Reproducere de pe originalul unei scoarțe de la sf. secXVIII achiziționată în Muzeul de Etnografie din Criuleni. Lucrare realizată în Complexul de Meșteșuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

The art of Bessarabian carpets is still full of countless enigmas in terms of origins, of artistic expression form, of meaning and of spiritual value.

Carpet dimensions: 1.7 m x 0.88 m. Two-sided, woven on a vertical loom; from wool and cotton. Used as wall decoration. Pattern: Branch in Bloom. It signifies the endless youth and immortality. Reproduction of the original carpet from the late 18th century. The Criuleni Ethnography Museum’s acquisition. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Cui să-i dea în gând vreodată, că aceste podoabe asupra cărora au trudit zile şi nopţi, săptămâni şi ani mamele, bunicile, mătuşile, surorile, podoabe, care deveneau fală şi mândria satelor, podoabe, care erau jucate ca zestre la nunţi, au ajuns în cele din urmă stavile în calea dispariţiei noastre.

Covoraş; 1,53 m x 0,87 m, ţesut în război vertical, cu doua feţe, din lână şi bumbac. Utilizare - pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei. Motivul - Pomul de măslin – arbore de o mare bogăţie simbolică, zeiţa înţelepciunii. În tradiţia creştină este considerat simbol al păcii. Semnifică pacea, purificarea, puterea, victoria şi răsplata. Reproducere de pe originalul unei scoarţe din colecţia privată ce datează cu jumătatea a doua a sec XVIII. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

Who would have ever thought that these ornaments, that mothers, grandmothers, aunts, and sisters worked on days and nights, during weeks, even years, ornaments that became the pride and glory of villages, ornaments that were danced as dowry at weddings, have eventually became the rocks in the path of our disappearance?

Carpet dimensions: 1.53 m x 0.87 m, Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used for church wedding ceremony, as a carpet under young wed feet, as a wall decoration, or as cover-up for the old furniture (chests, coffer, sofas, swings). Pattern - The olive tree – it’s a tree of a great and rich symbolism, representing the goddess of wisdom. In Christian tradition it’s considered a peace symbol. It means peace, purification, power, victory, and reward. Reproduction of an original carpet from a private collection dating from the second half of the 18th century. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Fiecare țesătoare din Basarabia utilizează o mai largă paletă cromatică şi o mai mare varietate de nuanţe chiar decât alte țesătoarele din alte zone (oltencele). Ele au un talent remarcabil de a împăca contrariile prin adăugarea acestor tonuri neutre care se întâlnesc, cu anumite frecvenţe, în lucrările lor.

Covor; 1,7 m x 0,9 m, țesut în război vertical, cu doua fețe, din lână și bumbac. Utilizare - pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei. Motivul - Pătratul cu reţea este simbol al pământului; având patru colţuri, trimite la punctele cardinale, la anotimpuri, la elementele foc, apă, aer, pământ. Pătratul cu reţea semnifică înţelepciunea şi organizarea vieţii; este circumsris în permanență criteriilor cosmice, religioase, sociale, etice, estetice. Lucrare realizată în Complexul de Meșteșuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

Every Bessarabian weaver uses a wider color palette and a wider variety of shades than the weavers from other regions. They have a remarkable talent to conciliate opposite by adding those neutral tones that we can see frequently in their works.

Carpet dimensions: 1.7 m x 0.9 m, Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used for church wedding ceremony, as a carpet under bride and groom’s feet, as a wall decoration, or as cover-up for the old furniture (chest, coffer, sofa, swing). Pattern: Network square is a symbol of the earth; the square, having four corners, is a reminder of the four cardinal points, the four seasons, the four elements (fire, water, air, earth.) The square with the network means wisdom, and life order. It is circumscribed in permanent cosmical, religious, social, ethical, and aesthetical criteria. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Pe acest covor admirăm o deosebită armonie de forme geometrice... Rombul şi cruciuliţa se pare că vin din trecutul îndepărtat ca semne ale puternicului astru – Soarele.

Covoraş; 1,62 m x 0,81 m; ţesut în război vertical, cu doua feţe, din lână şi bumbac. Utilizare - pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei. Motivul – Rombul este considerat simbol feminin care întruchipează soarele. Este prezent ca semn al ordinii abstracte. În tradiţia populară rombul reprezintă ochiul lui Dumnezeu, care veghează asupra casei; Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

On this carpet we admire a distinct harmony of geometric shapes. The diamond and the cross appear to come from the distant past as signs of the mighty star - the Sun.

Carpet dimensions: 1.62 m x 0.81 m Woven on vertical loom, two smooth faces, from wool and cotton. Used for church wedding ceremony, as a carpet under groom and bride’s feet, as a wall decoration, or as a cover-up for old furniture (chest, coffer, sofa, swing). Pattern: Diamond - considered to be the female symbol embodying the sun. It’s also a sign of abstract order. In folk tradition, the diamond is the eye of God who watches over the house. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Lucrări de o deosebită valoare în parimoniul nostru cultural, vechile covoare cuceresc printr-o armonie de forme, prin gama cromatică estompată, prin tratarea originală a motivelor, prin ritmul de simetrie.

Covoraş; 2,0 m x 0,85m; ţesut în război vertical, cu doua feţe, din lână şi bumbac. Utilizare - pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei. Motivul - Ochiul boului. În tradiţia populară acest semn asociază energia terestră cu cea solară pentru a genera o stare vibraţională înaltă, dar ancorată, care atrage energiile spirituale către Pâmânt.Motivul este întîlnit în covoarele de la sf. sec XIX-începutul sec XX. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

As works of a special value in Moldovan cultural patrimony, the old carpets conquer us through a harmony of shapes, through the blurred chromatic scale, the original treatment of the motifs, and the rhythm of symmetry.

Carpet dimensions: 2.0 m x 0.85 m Woven on vertical loom, two faces, from wool and cotton. Used for church wedding ceremony, as a carpet under groom and bride’s feet, as a wall decoration, or as a cover-up for old furniture (chest, coffer, sofa, swing). Pattern: The Bull’s Eye. In the folk tradition, this sign associates the terrestrial and solar energy to generate a high vibratory state, but anchored, which draws spiritual energies to the Earth. The motif can be found in the late 19th century – early 20th century carpets. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Un covor fermecător, asemenea unei muzici fermecătoare, nu poate fi deschis ori explicat prin cuvinte...Covorul, ca şi muzica are o limbă a sa.

Covoraş; 1,6 m x 0,9 m, ţesut în război vertical, cu doua feţe; din lână şi bumbac. Utilizare - pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei. Motivul - Rombul este un motiv geometric - simbol feminin, reprezintă matricea vieţii, este semn sacru al fertilităţii solului, al feminităţii, imprimă convingerea că viaţa este dependentă de roadele pământului; reprezintă transpunerea, se identifică uneori cu soarele, conceput ca un ochi ceresc. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

A charming, carpet-like a magical music which cannot be described or explained by words. The carpet, like music, has its own language.

Carpet dimensions: 1,6 m x 0,9 m Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used for church wedding ceremony, as a carpet under newlyweds’feet, as a wall decoration, or as a cover-up for old furniture (chest, coffer, sofa, swing). Pattern: The diamond - a geometric motif - a feminine symbol, it represents the matrix of life, and is a sacred sign of soil fertility and femininity. It conveys the belief that life is dependent on the fruits of the earth; this transposition, sometimes identified as the sun, is conceived as a heavenly eye. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Realizând decorul unui covor, mai mult ca sigur că basarabencele trăiau obsesia imaginară a alecărui acces personal la tainele Universului şi chiar bucuria de a se simţi într-un fel complice la menţinerea ordinii şi bunăstării acestuia prin simbolurile pe care le plăsmuiau în lucrările lor.

Covor; 1,5 m x 0,9 m, ţesut în război vertical, cu doua feţe; din lână şi bumbac. Utilizare - pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei. Motivul- Steaua cu opt colţuri este cel mai tipic ornament cosmomorf; simbol al creştinătăţii considerat ochii cerului; simbol al destinului individual; întrupează concepţia populară după care orice o mare o stea, care, atunci când moare, cade pe pământ. Lucrare realizată în Complexul de Meșteșuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

By carrying out the decor of a carpet, it seemed like that the Bassarabian weavers lived with the imaginary obsession of a personal access to the mysteries of Universe, and even the joy of feeling that they were somehow involved in maintaining its order and well-being through the symbols they were depicting in their rugs and carpets.

Carpet dimensions; 1,5 m x 0,9 m Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used for church wedding ceremony, as a carpet under newlyweds’feet, as a wall decoration, or as a cover-up for old furniture (chest, coffer, sofa, swing). Pattern - The eight-pointed star - the most cosmomorphic ornament; symbol of Christendom and considered as the eyes of heaven; it’s a symbol of individual destiny. It embodies the popular concept that any great star, when it’s dying, does falls on the earth. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Steaua cu opt colțuri

Covor; 1,80 m x 0,9 m, ţesut în război vertical, cu două feţe; din lână şi bumbac. Utilizare - pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei. Motivul- Steaua cu opt colţuri este cel mai tipic ornament cosmomorf; simbol al creştinătăţii considerat ochii cerului; simbol al destinului individual; întrupează concepţia populară după care orice o mare o stea, care, atunci când moare, cade pe pământ. Lucrare realizată în Complexul de Meșteșuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

The eight-pointed star.

Carpet dimensions: 1.80 m x 0.9 m. Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used for church wedding ceremony, as a carpet under newlyweds’feet, as a wall decoration, or as a cover-up for old furniture (chest, coffer, sofa, swing). Pattern - The eight-pointed star - the most cosmomorphic ornament; symbol of Christendom and considered as the eyes of heaven; it’s a symbol of individual destiny. It embodies the popular concept that any great star, when it’s dying, does falls on the earth. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Steaua cu opt colțuri

Covor; 1,80 m x 0,9 m, ţesut în război vertical, cu două feţe; din lână şi bumbac. Utilizare - pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei. Lucrare realizată în Complexul de Meșteșuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

The eight-pointed star

Carpet dimensions: 1,80 m x 0,9 m Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used for church wedding ceremony, as a carpet under young people feet, as wall decoration, or as cover-up for old furniture (chest, coffer, sofa, swing). Pattern: The eight-cornered star combined with the diamond is also considered a symbol of individual destiny; it embodies the popular conception that every man is connected to a star that, when dying, falls on the earth. The star relates to the diamond-symbol of fertility. In the Christian tradition the eight-pointed star is considered the eye of the sky; the harbinger of the birth of Jesus Christ. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Steaua cu opt colţuri îmbinat cu rombul

Covoraş; 1,47 m x 0,87 m, ţesut în război vertical, cu doua feţe; din lână şi bumbac. Utilizare - pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei. Motivul - Steaua cu opt colţuri îmbinat cu rombul e considert şi simbol al destinului individual; întrupează concepţia populară după care orice om are o stea, care, atunci când moare, cade pe pământ.Motivul steaua este îmbinat cu motivul rombul- simbol al fertilităţii. În tradiţia creştină steaua cu opt colţuri este considerată ochiul cerului; a prevestit naşterea lui Isus Hristos. Lucrare realizată în Complexul de Meșteșuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

The eight-pointed star joined with the diamond.

Carpet dimensions: 1.47 m x 0.87 m Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used for church wedding ceremony, as a carpet under young people feet, as wall decoration, or as cover-up for old furniture (chest, coffer, sofa, swing). Pattern: The eight-cornered star combined with the diamond is also considered a symbol of individual destiny; it embodies the popular conception that every man is connected to a star that, when dying, falls on the earth. The star relates to the diamond-symbol of fertility. In the Christian tradition the eight-pointed star is considered the eye of the sky; the harbinger of the birth of Jesus Christ. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu

Covoarele basarabene prin nimic nu cedează în fața frumuseții lor multor mostre de covoare orientale.

Covoraş; 1,5 m 0,85 m, țesut în război vertical, cu doua fețe, din lână și bumbac. Utilizare - pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei. Motivul - Pomul de măslin este arbore de o mare bogăţie simbolică, zeiţa înţelepciunii. În tradiţia creştină este considerat simbol al păcii. Semnifică pacea, purificarea, puterea, victoria şi răsplata. Reproducere de pe originalul unei scoarțe din colectie privata. Datează cu jumătatea a doua a sec XVIII. Lucrare realizată în Complexul de Meșteșuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

The beauty of Bassarabian carpets can rival that of many oriental ones

Carpet dimensions: 1.5 m 0.85 m Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used for church wedding ceremony, as a carpet under young people feet, as wall decoration, or as cover-up for old furniture (chest, coffer, sofa, swing). Pattern: The olive tree – the tree of great and rich symbolism, representing the goddess of wisdom herself. In Christian tradition it’s considered a peace symbol. It means peace, purification, power, victory, and reward. Reproduction of an original carpet from a private collection. It dates from the second half of the 18th century. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Ştiuletele de porumb

Covoraş; 1,57 m x 0,81 m,țesut în război vertical, cu doua fețe, din lână și bumbac. Utilizare - pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei. Motivul - Ştiuletele de porumb este simbol al pâinii, al recoltei. Semnifică fertilitatea, moartea, renaşterea. Procesul de semănare, creştere, recoltare se aseamănă cu ciclul naşterii, vieţii şi morţii. În mentalitatea tradiţională, porumbul indică rodnicia pământului, belşugul. Reproducere de pe originalul unei scoarțe ce datează de la sfîrșitul secolului al XIX-lea Lucrare realizată în Complexul de Meșteșuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

Corn stalks

Carpet dimensions: 1.57 m x 0.81 m Woven on vertical loom, two sided, from wool and cotton. Used for church wedding ceremony, as a carpet under young people feet, as wall decoration or as cover-up on old furniture (chest, coffer, sofa, swing). Pattern - Corn stalks - a symbol of bread and harvest. It means fertility, death, and rebirth. The process of sowing, growing, and harvesting resembles the cycle of birth, life, and death itself. In folk tradition, corn indicates the fruitfulness of the earth, and abundance. Reproduction of an original carpet that dates from the late 19th century. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Trandafirul

Covoraş; 1,7 m x 0,82 m, ţesut în război vertical, cu doua feţe, din lână şi bumbac. Utilizare - pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei. Motivul – Trandafirul. În simbolistica populară această floare este considerată drept floarea dragostei, demnităţi şi frumuseţii. Imaginea acestei flori este o inovaţie în ornamentica tradiţională basarabeană şi capată o răspândire largă în jumătatea a doua a secolului al XIX-lea. Reproducere de pe originalul unei scoarţe din colecţia privată ce datează cu începutul secolului XX. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică” Prelucrare de Ecaterina Popescu.

The Rose.

Carpet dimensions: 1.7 m x 0.82 m Woven on vertical loom, two sided, from wool and cotton. Used for church wedding ceremony, as a carpet under young people feet, as wall decoration or as cover-up on old furniture (chest, coffer, coffer, sofa, swing) Pattern - The Rose. In folk symbolism this flower is considered as the flower of love, dignity and beauty. The image of this flower is an innovation in the traditional Bassarabian ornamentation, widely spread during the second half of the 19th century. Reproduction of an original carpet from a private collection that dates from the early 20th century. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Busuiocul

Covoraş; 1,67 m x 0,9 m, țesut în război vertical, cu doua fețe, din lână și bumbac. Utilizare - pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei. Motivul - Busuiocul este planta noastră mitică, care are o semnificaţie multiplă în imaginarul popular. Se consideră sacră şi purtătoare de noroc. Din aceste considerente, în ţesăturile gen – covor, acest motiv este supradimensionat, exagerat de mare, pentru a i se accentua importanţa busuiocului în viaţa comunităţii tradiţionale. Este floarea dragostei și se consideră că aduce noroc. Reprezintă legătura omului cu valorile spirituale. În imaginarul tradiţional, se consideră o plantă sacră şi purtătoare de noroc. Planta este prezentă în toate obiceiurile calendaristice şi în cele ce ţin de vârstele omului. Lucrare realizată în Complexul de Meșteșuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

Basil

Carpet:1,67 m x 0,9 m Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used for church wedding ceremonies, as a carpet under young people feet, as wall decoration or as cover-up on old furniture (crate, coffer, chest, sofa, swing) Pattern - Basil - our mythical plant that has multiple meanings in popular imagination. It is a sacred plant that is considered bringing luck. For these reasons, in the textile fabric, this pattern is often oversized, too big, in order to emphasize the importance of basil in the life of the traditional community. It is also the flower of love. It is the connection of man with spiritual values. This plant is present in all calendar related customs, as well as to any customs related to the celebration of human age. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Câtă diferenţă e între covoarele lucrate în prezent şi cele rămase de la bunici, ce reprezintă războiul propriu-zis basarabean!. Cît instinct al frumosului, cît bun simt evocă atît desenul, cît şi culorile lor.

Covor; 3,18 m x 1,63 m, țesut în război vertical, cu doua fețe, din lână și bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul Busuiocul este simbol al dragostei, legătura omului cu valorile spirituale. În tradiţia populară se consideră plantă sacră şi purtătoare de noroc. Lucrare realizată în Complexul de Meșteșuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

What a difference between the carpets from present time and the ones left from the grandparents! It represents the real generation-gap in Bessarabia! How much instinct of the beautiful, how much common sense evokes both their drawing and their colors!

Carpet dimensions: 3.18 m x 1.63 m Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used as wall decoration Pattern: Basil - the symbol of love, and of man's connection to spiritual values. In folk tradition the basil is considered a sacred plant and is believed that it brings good luck. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Vârste-linii

Covoraş; 1,56 m x 0,72 m, ţesut în război vertical, cu două feţe; din lână şi bumbac. Utilizare - pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei. Motivul - Vârste-linii. În ornamentică, linia dreaptă verticală simbolizează forţa activă şi o elevaţie spirituală sau materială; linia verticală reprezintă viaţa; în schimb, linia dreaptă orizontală simbolizează moartea.O altă arumentare: fâşiile înguste şi roşietice, galbene sînt pământurile lutoase ale ţăranilor, iar fâşiile verzi şi de culoare închisă sînt pămînturile bune ale bogaţilor. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

Age-lines.

Carpet:1.56 m x 0.72 m Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used for church wedding ceremonies, as a carpet under newlyweds’feet, as wall decoration, or as cover-up for old furniture (crate, coffer, chest, sofa, swing) Pattern - Age-lines. In ornamentation, the vertical straight line means the active force and a spiritual or material elevation; a vertical line represents life. Instead, the horizontal straight line symbolizes death. Another arrangement: the narrow red and yellow strips are the peasants' lush farmlands, and the green and dark strips are the rich farmlands of wealthy people. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Pentru coerența tematică și bogăția stilistică a țesăturilor țărănești, Basarabia a fost considerată de către experții în artă vernaculară o adevarată patrie a covoarelor.

Covoraş; 1,62 m x 0,9 m, țesut în război vertical, cu două fețe; din lână și bumbac. Utilizare - pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei. Motivul - Pomul cu mere de aur semnifică înțelepciunea, tinerețea veșnică, rodnicia, reflectă dorința omului de a dăinui în timp prin faptele sale. Lucrare realizată în Complexul de Meșteșuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

Because of the thematic coherence and the stylistic richness of peasant fabrics, Bessarabia was considered a real homeland of carpets and rugs by the vernacular art experts.

Carpet:1,62 m x 0,9 m Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used for church wedding ceremonies, as a carpet under newlyweds’feet, as wall decoration, or as cover-up for old furniture (crate, coffer, chest, sofa, swing) Pattern - The golden apple tree. In folk tradition, it means wisdom, eternal youth, fruitfulness; it reflects man's desire to survive in time through his deeds. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Florile de mac

Covoraş; 2,5 m x 0,96 m, ţesut în război vertical, cu două feţe; din lână şi bumbac. Utilizare - pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei. Motivul - Florile de mac reprezintă un motiv decorativ preluat din flora spontană şi se regăseşte în codul spiritual al comunităţilor locale. Semnifică frumuseţea trecatoare. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

Poppy flowers

Carpet:2.5 m x 0.96 m Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used for church wedding ceremonies, as a carpet under newlyweds’feet, as wall decoration, or as cover-up for old furniture (crate, coffer, chest, sofa, swing) Pattern - Poppy flowers - a decorative motif taken from wild flora and found in the spiritual code of local communities. It means passing beauty. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Formele plastice ale pomului ne duc nu într-o lume de basm, ci în una pe deplin filozofică – o lume pe care o admirăm la nesfârşit, căci rar o vom întâlni prin alte părţi. Pomul vieţii reprezintă întruchiparea marii forţe a vitalităţii naturii însăşi simbolul mamei naturi.

Covor; 3,15 m x 1,58 m, ţesut în război vertical, cu doua feţe; din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul - Pomul cu mere de aur semnifică înţelepciunea, tinereţea veşnică, rodnicia; reflectă dorinţa omului de a dăinui în timp prin faptele sale. Reproducere de pe originalul unei scoarţe de la sf. sec XVIII achiziţie din Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

The pictorial shapes of the tree lead us not into a fairytale world, but into a fully philosophical world - a world we admire endlessly, for we rarely meet it through other means. The tree of life is the embodiment of the great force and vitality of nature, which represent Mother Nature herself.

Carpet dimensions: 3.15 m x 1.58 m Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used as wall decoration; Pattern - The golden apple tree. In folk tradition, it means wisdom, eternal youth, fruitfulness; it reflects man's desire to last in time through his deeds. Reproduction of an original carpet from late 18th century, acquired by the National Museum of Ethnography and Natural History. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Pomul cu mere de aur

Covor; 2.0 m x 1,70 m, ţesut în război vertical, cu doua feţe; din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul - Pomul cu mere de aur semnifică înţelepciunea, tinereţea veşnică, rodnicia; reflectă dorinţa omului de a dăinui în timp prin faptele sale. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

Pomul cu mere de aur

Covor; 2.0 m x 1,70 m, ţesut în război vertical, cu doua feţe; din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul - Pomul cu mere de aur semnifică înţelepciunea, tinereţea veşnică, rodnicia; reflectă dorinţa omului de a dăinui în timp prin faptele sale. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

Pomul vieții

Covor; 2.0 m x 1,20 m, ţesut în război vertical, cu doua feţe; din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

The tree of life

Carpet dimensions: 2.0 m x 1,20 m. Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used as wall decoration. Pattern- The tree of life. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Universul covoarelor este fascinant și oferă experienței umane revelații deosebite. În lume există o mare diversitate de covoare, în spiritul culturilor care le-au generat. Unele exponate au căpătat, prin valoarea lor, recunoaștere mondială. Între acestea, un loc aparte revine, pe bună dreptate, covoarelor basarabene. Mai bine de două secole, aceste exponate superbe uimesc lumea, propunând alternative artistice celor care știu să le prețuiască.

Covor; 3,20 m x 0.90 m, ţesut în război vertical, cu doua feţe; din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul - o variantă a pomului vieții Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

Covoarele basarabene se deosebesc de ale altor popoare prin abundenţa diverselor motive vegetale.

Covor; 3,00 m x 1,18 m, ţesut în război vertical, cu două feţe, din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul - Floarea de trifoi - simbol al Sfintei Treimi. La fel ca busuiocul, este considerată plantă sacră şi purtătoare de noroc. Specific localităţilor din ţinutul Orhei. Reproducere de pe originalul unei scoarţe de la sf. sec. XVIII achiziţionată în Muzeul National de Etnografie şi Istorie Naturală. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meşterul popular Ecaterina Popescu.

Traditional Bessarabian carpets differ from other kinds of carpets because of the predominate vegetal motifs.

Carpet dimensions: 3.00 m x 1.18 m Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used as wall decoration. Pattern - Clover flower - symbol of the Holy Trinity. Like basil, it is considered a sacred plant and a lucky charm. Specific to Orhei region. Reproduction of an original carpet from late 18th century, acquired by the National Museum of Ethnography and Natural History. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Acei care au plăsmuit covoarele, au parcurs în procesul ţeserii un traseu al gândirii, o poveste a vieţii, care niciodată nu este una uniformă, dar lasă loc pentru improvizaţii, pentru întâmplări şi pentru noroc. Cum este şi viaţa fiecăruia dintre noi.

Păsări şi Roţi de Foc, Covor; 3,0 m x 1,28 m, ţesut în război vertical,cu două feţe, din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul - Păsări şi Roţi de Foc. Pasărea este simbolul sufletului, iar roţile de foc sunt surorile soarelui. Pasărea conduce sufletul prin stele, sori spre locul predestinat lui. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

Those who have crafted these carpets have drown through the weaving process a way of thinking/reflection, a life story that is never a uniform one, but that leaves room for improvisations, happenings and for luck. Such as our own lives.

Carpet dimensions: 3.0 m x 1.28 m Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used as wall decoration. Pattern - Birds and Fire Wheels. Birds are the symbol of souls, and the fire wheels are the sun’s sisters. The bird leads the soul through the stars, to ascend and reach its predestined place. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Pomul vieţii

Covor; 2,92 m x 1,10 m, ţesut în război vertical, neted, cu două feţe, din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul - Pomul vieţii reprezintă un motiv decorativ simbolic, deosebit de vechi, care poate fi imaginat ca o tulpină cu frunze şi flori, ca o floare pusă într-un ghiveci sau ca un buchet de flori într-o glastră; reprezintă întruchiparea marii forţe a vitalităţii naturii, însăşi simbolul mamei naturii.Pasărea simbolizează şi libertatea divină, starea spirutuală, forţa interioară a naturii omeneşti de a aspira spre ascensiune. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

The tree of life

Carpet dimensions: 2.92 m x 1.10 m Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used as wall decoration Pattern- The tree of life - a particularly old and symbolic decorative motif, which can be imagined as a stem with leaves and flowers, like a potted flower or a flower bouquet in a vase; It’s the embodiment of the great force of nature's vitality, the very symbol of Mother Nature. This symbol means divine freedom, spiritual state, and the inner force of human nature to aspire to ascension. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Regiunea Codrului în special părţile din zona Orhei, a format centrul unde s-au ţesut şi de unde s-au răspîndit cele mai frumoase covoare basarabene cu motive vegetale, care fac gloria spiritului artistic basarabean, atât în ţară cât şi peste hotare. Frumuseţea acestor covoare a fost raportată la frumuseţea naturii, de la care oamenii s-au inspirat mereu şi au încercat prin ţesăturile ornamentale să rămână în armonie cu natura mama.

Covor; 2,9 m x 1,36 m, ţesut în război vertical, cu 2 feţe, din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul - Pomul vieţii - motiv decorativ simbolic, deosebit de vechi, care poate fi imaginat ca o floare pusă într-un ghiveci sau ca un buchet de flori într-o glastră; imagine arboricolă ce poartă amprenta spațiului. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

The region of Codru (The Central part of Moldova’s forest, especially in Orhei’s area, formed the territory, where the most beautiful Bessarabian carpets with vegetal motifs, were weaved and used. They spread the glory of the Bessarabian artistic spirit, in both inside the country and abroad. The beauty of these carpets has been compared to the beauty of Nature, from which people always took inspiration, and tried, through ornamental fabrics, to stay in harmony with the Mother Nature.

Carpet dimensions: 2.9 m x 1.36 m Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used as wall decoration. Pattern - The Tree of Life - a particularly old and symbolic decorative motif, which can be imagined as a stem with leaves and flowers, like a potted flower or a flower bouquet in a vase, a picture of the tree bearing the imprint of space. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Ţesătoarele s-au luat la întrecere cu natura şi au izbutit să se apropie de imaginile ei foarte nuanţate cromatic. În aceste ţesături a fost înglobată viziunea unor oameni împăcaţi cu ei şi cu lumea; oneşti, la locul lor, întrebându-se mereu dacă fac bine ceea ce fac.

Covor; 2,65 m x 1,62 m, ţesut în război vertical,cu doua feţe, din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Pomul vieţii. Pe margini cîte un rând de spice orientate în direcţii opuse,care formează straja covorului. În chenar cu motiv vegetal stilizat, integrat compoziţional cu motivul pieptenelui, care separă binele de rău şi protejează împotriva relelor nevăzute. Motivele florale stilizate, din aceasta lucrare, fac gloria spiritului artistic basarabean. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meşterul popular Ecaterina Popescu.

The weavers dared to compete with nature and managed to get as close as possible to its colorful and chromatic pictures. These fabrics have embedded the people’s vision at ease/ in peace with themselves and the rest of the world; honest, always wondering if they are doing the right things.

Carpet dimensions: 2.65 m x 1.62 m Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used as wall decoration. Pattern - The Tree of Life. On the edges there is a row of wheat ears oriented in opposite directions, forming the carpet guard. In the stylish frame of vegetal motifs. It is compositionally integrated with the motif of the comb, which separates the good from evil and protects against unseen evil. The stylish floral motifs of this work make the glory of the Bessarabian artistic spirit. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

And the heart broke it to pieces; Your dear cheek was weaving it And the flowers within love song.

Carpet dimensions: 3.0 m x 1.6 Two-sided, woven on vertical loom; chosen weaving, tied between yarns; from wool and cotton. Used as wall decoration. Pattern - The Rose. In folk symbolism this flower is considered as the flower of love, dignity and beauty. The image of this flower is an innovation in the traditional Bessarabian ornamentation and widely spread in the second half of the 19th century. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Covoarele tradiţionale basarabene se deosebesc de covoarele altor popoare prin faptul, că în el predomină motivele vegetale.

Covor; 2,75 m x 1,5 m, ţesut în război vertical, cu două feţe, ales legat printre fire; din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Pomul vieţii. Pomul vieţii reprezintă un motiv omnipresent în toate domeniile artei populare; este însoţit de imaginea cupei împrumutată” din natură şi din cultura tradiţională românească. Explicaţia o putem găsi în legătură cu momentele cruciale ale vieţii omului - cum ar fi nunta (început de viaţă nouă) sau construcţia unei case de locuit, ocazii însoţite şi de paharul cu vin. Arborele simbol al fertilitatii terestre, străjuieşte locul îndrăgostiţilor. Lucrare realizată în Complexul de Meșteșuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meşterul popular Ecaterina Popescu.

Traditional Bessarabian carpets differ from other kinds of carpets because of the predominant vegetal motifs.

Carpet dimensions: 2.75 m x 1.5 m Two-sided, woven on vertical loom; chosen weaving, tied between yarns; from wool and cotton. Used as wall decoration Pattern - The Tree of Life - an omnipresent pattern in all fields of folk art; it’s accompanied by the image of the goblet, borrowed from the nature and from traditional Romanian culture. The explanation can be found in the crucial moments of human life - such as weddings (the beginning of new life) or a house construction, traditionally accompanied by a glass of wine. It’s a token of the Tree of Terrestrial Fertility, guarding lovers’ home. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Toate popoarele au o podoabă, numai că podoaba noastră nu se compară cu a nimănui. Noi avem Podoaba Dorului, şi acest dor este încifrat în covorul nostru, în scoarţa noastră basarabeană.

Covor; 2,85 m x 1,62 m, ţesut în război vertical, din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Creanguţa de alun este considerată arbore naţional, simbolul fertilităţii, statorniciei, răbdării şi constanţei. De la natura vie oamenii primesc putere chiar şi în miezul iernii. Pentru că iarna femeile ţes cel mai des covoare; ele se inspiră de la tot ce le înconjoară şi completează prin decoruri florale peisajul iernii, menţinând legătura cu natura mamă. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meșterul popular Ecaterina Popescu.

All nations have ornaments, but our adornment does not compare to anyone. We have the Ornament of Longing, and this longing is embedded in our Bessarabian carpets and rugs.

Carpet dimensions: 2.85 m x 1.62 m Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used as wall decoration Pattern – Hazelnut tree twig The hazelnut tree is considered a national tree, the symbol of fertility, stability, patience, and constancy. People receive energy from the living nature even in the middle of winter. Because women most often weave carpets in winter; they draw inspiration from everything that surrounds them and complement the floral scenery with the winter landscape, keeping in touch with the Mother Nature. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Creanguţă de alun

Covor; 2,40 m x 1,00 m, ţesut în război vertical, din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Creanguţa de alun. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meșterul popular Ecaterina Popescu.

Hazelnut tree twig

Carpet dimensions: 2,40 m x 1,00 m Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used as wall decoration. Pattern – Hazelnut tree twig. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Spic de grâu stilizat

Covor; 1,50 m x 0,90 m, ţesut în război vertical, din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul - spic de grâu stilizat. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meșterul popular Ecaterina Popescu.

Ceea ce impresionează în arta textilă basarabeană este decorul bogat şi variat, care ilustrează concepţii specifice ale poporului român cu origini străvechi, perpetuate pe covoare sub forma unui tezaur de „semne scrise.

Covor; 2,8 m x 1,28 m, ţesut în război vertical, cu 2 feţe, ţesut în război vertical, cu două feţe, ales legat printre fire; din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Pomul vieţii. Motivele asociate: pasărea, coarnele berbecului, pomul vieţii. Două rânduri de păsări mărginesc țesătura, protejând întreaga compoziție. Pasărea însoțește sufletul omului, păzindu-l, ajutându-l să ajungă la destinație. Motivul Pomul Vieții are pe crengi simbolul aripilor morii, care ne duce cu gândul la pâine -alimentul nostru principal. Iar ”Coarnele berbecului” reprezintă belșugul, recolta pe care oamenii le obțin muncind. Întreaga țesătură este un imn al înălțimilor și depărtărilor pe care omul a vrut să le vadă, să se bucure de ele. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meșterul popular Ecaterina Popescu.

What impresses in Bessarabian textile art is the rich and varied decor, which illustrates the specific concepts of Romanian people ancient origins, perpetuated on the carpets in the form of a treasure of written signs..

Carpet dimensions: 2.8 m x 1.28 m Two-sided, woven on vertical loom; woven into yarn of wool and cotton. Used as wall decoration. Pattern - The Tree of Life. Joined patterns: the bird, the ram’s horns, the tree of life. Two rows of birds make the edge of the fabric, protecting the entire composition. The bird escorts the man’s soul, guarding and helping it to reach its destination. The Tree of Life pattern has the branches as the dead’s wings symbol, which remind us of bread - our main foodstuff. Finally, "the Ram’s horns" means abundance, the harvest that people obtain by hard-working. The whole fabric is a hymn to heights and distances that Man wanted to see and appreciate. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

În desenul covoarelor basarabene găsim tratarea diferită a motivului arborilor, florilor, frunzelor. Pentru unul şi acelaşi motiv aflăm o multitudine de forme. În aceste covoare e întruchipată capacitatea poporului de a infiltra în minunate motive stilizate un conţinut concret.

Covor; 2,85 m x 1,60 m, ţesut în război vertical, cu două feţe, ales legat printre fire; din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Pomul vieţii şi pasărea semnifică tinereţe fără bătrâneţe şi viaţa fără de moarte. Motivul este stilizat pâna la geometrizare. În covoristica tradiţională, acest motiv, se consideră gloria spiritului artistic basarabean; se zice în popor, că fiecare om îşi are al sau pom. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meșterul popular Ecaterina Popescu.

In the drawing of the Bessarabian carpets we find different representation of the trees, flowers, and leaves. For the same pattern we find a multitude of forms. In these carpets are embodied the people’s ability to infiltrate a concrete content in wonderful stylish motifs.

Carpet dimensions: 2.85 m x 1.60 m Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton, bound together, two-sided. Used as wall decoration. Pattern - The tree of life and the bird signify endless youth and immortality. The pattern is stylish up to geometry. In traditional carpets, this pattern is considered the glory of the Bessarabian artistic spirit; it is said that every man has his own tree. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Ce mîini trudite de ţărancă, Cu pomuleţi, ţi-au înflorit urzeala. Şi te-au ţesut ca să te calce mirii. Cum o strigau? Maria? Anca?. Omul și pomul,

Covor; 3,06 m x 1,58 m, țesut în război vertical, cu 2 feţe, din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Pomului Vieții (văzut într-un stil arhaic ) şi omul, care apare sub formă de siluete. Se crede că fiecare om își are pomul său. La nașterea unui copil se sădește un pom și familia îngrijește de pom și de copil, crezând că între ei există o relație strânsă. Important e că pomii sunt foarte înalți, iar oamenii sunt reprezentați foarte mici. De fapt țesătoarea acestor motive vechi a ținut să arate că omul este copilul naturii și că indiferent de trecerea secolelor, omul venerează natura. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meșterul popular Ecaterina Popescu.

What overworked woman-peasant hands, With little trees, which made the weaving bloom. They weaved it for newlyweds to step on. How were they called? Maria? Anca? The Man and the tree.

Carpet dimensions: 3,06 m x 1,58 m Two-sided, woven on vertical loom; chosen weaving, tied between yarns; from wool and cotton. Used as wall decoration. Pattern - The Tree of Life (archaic style) and the Man, appearing in silhouettes form. It’s a common belief that each person has their own tree. A tree is planted at a child’s birth, and the family takes care of both, believing that there is a close bond between the two. The most important thing to notice here is that trees are much taller than people. In fact, the weaver of these old patterns has made it clear that Man is but the child of nature and that regardless of passing centuries, Man will always worship it. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Crenguţa din pom

Covor; 3,2 m x 1,6 m, țesut în război vertical, cu 2 feţe, din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Crenguţa din pom. În tradiţia populară se consideră că oamenii primesc putere de la copac, chiar şi în miezul iernii, perioada în care ţesătoarele ţese din plin. Semnificaţia acestei crenguţe vine de la urmatoarele: meşteriţele fiind inspirate de la obiceiul românilor de a împodobi la înmormântarea unui om un ram dintr-un pom cu dulciuri, haine şi încălţăminte pentru cel decedat, numit ”pomul vieţii”; de a sădi la mormântul celui decedat pomi; în credinţa că sufletul acestuia va urca pe ramurile pomului şi va ajunge în Rai, unde va avea o tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără de moarte. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meșterul popular Ecaterina Popescu.

The tree’s twig

Tree bough Carpet dimensions: 3.2 m x 1.6 Two-sided, woven on vertical loom; from wool and cotton. Used as wall decoration. Pattern - The tree’s twig. In folk tradition, people are believed to receive power from trees, even in the middle of winter, during which usually the weavers weaved the most. The meaning of this twigs comes from an old local Romanian custom - to adorn a tree twig with sweets, clothes and footwear during a man's funerals, for the deceased, (that’s why it’s called "the tree of life"); and to plant that tree on the grave in the belief that his soul will climb the branches of the tree and reach heaven, where he will receive the endless youth and immortality. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Ţesătoarele basarbence utilizează o mai largă paleta cromatică şi o mai mare varietate de nuanţe decât româncele din alte zone. Ele au un talent remarcabil de a impăca contrariile prin adaugarea tonurilor neutre care se intâlnesc cu o anumită frecvenţă, în lucrările lor.

Covor; 3,13 m x 1,20 m, ţesut în război vertical, neted, cu două feţe, ales legat printre fire, lână, bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Pom de măslin. Ţesătura alcătuită dintr-o foaie alungită, îngustă.Compoziţie ornamentală deschisă cu bordură de culoare cafenie în forma dinţi de lup pe laturile lungi şi liniare pe cele scurte.Pe fondul negru al câmpului central alternează liber longitudinial două motive vegetale stilizate,unul mare cât lăţimea păretarului,altul mic, repetat pe orizontală de două ori şi pe vertical de trei ori,având elementele ritmate în diferite nuanţe. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meșterul popular Ecaterina Popescu.

Bessarabian weavers use both a wider color palette and a variety of nuances than Romanian women in other areas. They have a remarkable talent to conciliate the opposite by adding neutral tones that we meet frequently in their works.

Carpet dimensions: 3,13 m x 1,20 m Two-sided, woven on vertical loom; smooth fabric, from yarn, wool, and cotton. Used as wall decoration. Pattern – The olive tree. The fabric consists of an elongated, narrow sheet. An open ornamental arrangement with a brown-edged curb in the shape of wolf teeth on long sides and linear curbs on the short sides. On the black background of the central field, two stylish vegetal motifs freely alternate, one big as the width of the carpet, another one small, repeated twice horizontally, and thrice vertically, having the rhyming elements in different nuances. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Motiv vegetal-floristic

Covor; 3,20 m x 2,00 m, ţesut în război vertical, neted, cu două feţe, ales legat printre fire, lână, bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – vegetal floristic. Cam așa arăta motivul vegetal - floristic în covoarele țesute pe parcursul secolelor XVIII-XIX. O prelucrare cu puține intervenții proprii. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meșterul popular Ecaterina Popescu.

Pomul vieţii

Covor; 2,85 m x 1,60 m, ţesut în război vertical, neted, cu două feţe, lână, bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Pomul vieţii. Motivul este stilizat pâna la geometrizare. În covoristica tradiţională, acest motiv, se consideră gloria spiritului artistic basarabean; se zice în popor, că fiecare om îşi are al sau pom. Semnifică tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa fără de moarte. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meșterul popular Ecaterina Popescu.

The Tree of Life

Carpet dimensions: 2.85 m x 1.60 m Two-sided, woven on vertical loom; smooth fabric, from wool and cotton. Used as wall decoration. Pattern - The Tree of Life. The pattern is stylized up to geometry. In traditional carpets, this pattern is considered the glory of the Bessarabian artistic spirit; it’s said that every man has his own tree. It means endless youth and immortality. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Pomul vieţii

Covor; 1,62 m x 0,9 m, cu două feţe; din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Pomul vieţii. Semnifică arborele genealogic al neamului, vârstele omului, etapele vieţii, comunicarea între generaţii. Etapele vieţii sugerate prin intermediul pomului – reprezintă simbolul vieţii în continuă evoluţie, evocă verticalitatea. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meșterul popular Ecaterina Popescu

The Tree of Life

Carpet dimensions: 1,62 m x 0,9 m Two-sided, woven on vertical loom; made of wool and cotton. Used as wall decoration. Pattern - The Tree of Life. It symbolizes the genealogical tree of the people/nation, the man’s age, the stages of life, the communication between generations. The stages of life suggested by the tree is the symbol of ever evolving life, and evokes the verticalness/ uprightness. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Viţa de vie

Covor; 2,12 m x 1,0 m, cu două feţe; din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Viţa de vie, motiv cu o mare încărcătură simbolică. În tradiţia populară semnifică simbolul vieţii în continuă evoluţie, longevitate, dătător de putere de viaţă, belşug. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meșterul popular Ecaterina Popescu.

The vine

Carpet dimensions: 2.12 m x 1.0 m Two-sided, woven on vertical loom; made of wool and cotton. Used as wall decoration. Pattern - The vine, a pattern with great symbolic weight. In folk tradition, it is the symbol of constantly evolving life, as well as the symbol of longevity, the power of giving life and abundance. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Pomul şi arbustul de alun

Covor; 1,77 m x 0,9 m, ţesut în război vertical, neted, cu două feţe, ales legat printre fire, lână, bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Pomul şi arbustul de alun. Reprezintă simboluri ale fertilităţii, statorniciei, răbdării şi constanţei. În tradiţia populară se consideră o imagine arboricolă ce poartă amprenta spaţiului. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meșterul popular Ecaterina Popescu.

The hazelnut tree and shrub

Carpet dimensions: 1,77 m x 0,9 m Two-sided, woven on vertical loom; made of yarn, wool, and cotton. Used as wall decoration Pattern - The hazelnut tree and shrub - symbols of fertility, stability, patience, and consistency. In folk tradition a tree image is considered to bear the imprint of space. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Pomul vieţii şi al Morţii

Covor; 1,7 m x 0,82 m, ţesut în război vertical, neted, cu două feţe, ales legat printre fire, lână, bumbac. Utilizare - decor pe perete; pentru ritualurile de îmmormîntare Motivul – Pomul vieţii şi al Morţii;. Pomul vieţii şi al Morţii sau Arborele cosmic este un simbol religios universal și creștin. Pomul cu crengile în sus este simbol al vieții în continuă evoluție, în ascensiune spre cer. Pomul cu crengile în jos, slujește drept simbol pentru caracterul ciclic al evoluției cosmice: moarte și regenerare, înlesnește comuniunea între cele trei niveluri ale cosmosului: cel subteran, prin rădăcini; suprafața pământului, prin trunchi și crengile de jos ; în altul, prin ramurile dinspre vârf.

The Tree of Life and Death

Carpet dimensions: 1.7 m x 0.82 m vertical warp, smooth, two-sided, wool, yarn and cotton. Used as wall decoration and for rituals of burial Pattern - The Tree of Life and Death; The Tree of Life and Death or the Cosmic Tree is a Christian and universal religious symbol. The tree with upward-oriented branches is a symbol of ever-evolving life, ascending to heaven. The tree with down-oriented branches, serves as a symbol for the cyclic character of cosmic evolution: death and regeneration. It eases the communion between the three levels of the cosmos: the underground through the roots; the surface of the earth, through the trunk and the lower branches; and the other, through the top branches. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Un covor fermecător, asemenea unei muzici fermecătoare, nu poate fi deschis ori explicat prin cuvinte… Covorul, ca şi muzica are o limbă a sa.

Covor; 2,85 m x 1,45 m, lână, bumbac, ţesut în război vertical, neted, cu două feţe, ales legat printre fire. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Floarea cruciformă. Ţesătura alcătuită dintr-o foaie alungită.Compoziţia ornamental închisă de chenar format din motivul torsadei,conturat de culoare neagră,ritmând cromatic pe fundalul alb.Câmpul are compoziţie deschisă,ce constă din repetarea motivului florii cruciforme în registre transversale,alterând cromatic pe fondul maroniu. Motivul florii cruciform simbolizează scurgerea timpului (anotimturilor). Specific localităţilor din Codrii Centrali. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meșterul popular Ecaterina Popescu.

A charming carpet, like a charming music, cannot be depicted or explained by words ... The carpet, like music, has its own language.

Carpet dimensions: 2.85 m x 1.45 m Weaved on a vertical loom, smooth, two-sided, with wool and cotton chosen tied among threads. Used as wall decoration. Pattern - The Cruciform Flower. The fabric is made up of an elongated sheet. The ornamental composition is closed by a torsade pattern, a black outline, and a chromatic rhythm against the white background. The field has an open composition consisting in the repetition of the cross-patterned flower pattern in transverse registers, chromatically changing on the brown background. The cruciform flower pattern means the flow of time. Specific to the localities of Central Moldova Codri. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Elementele decorului sînt aidoma notelor unei melodii sau cuvintelor unei poezii; numai dupa ce sînt descifrate şi interpretate în parte, iar apoi suprapuse împreună, numai dupa aceea, conţinutul lor va deveni mai clar.

Covor; 2,85 m x 1,53 m, ţesut în război vertical, cu două feţe, lână, bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Floarea geometrizată. Compoziția ornametală întrunește mai multe motive cum ar fi coarnele berbecului, dinții de lup, rombul. Motivul central reprezintă ornament stilizat până la geometrizare.Coarnele berbecului –motiv simbolic, răspândit la multe popoare, preocupate de păstorit, ca semn distinctive al ocupaţiilor de bază. La moldoveni se întâlneşte în decorul covoarelor, lăicerilor, păretarelor ca semn al doleanţei de a avea turme bogate de oi. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

The elements of the decoration are like the notes of a song or the words of a poem; only after they are deciphered and interpreted in part, and then overlapped together, only after that their content becomes clearer.

Carpet dimensions: 2.85 m x 1.53 m Weaved on a vertical loom, two-sided; with wool and cotton. Used as wall decoration. Pattern - The geometric flower. Ornamental composition includes many patterns such as horns, wolf teeth, and diamond. The central motif is an ornament stylized up to geometry. The ram’s horns - a symbolic pattern spread among many people concerned with shepherding, is as a distinctive sign of the major occupations. In Moldovan folk arts and tapestry these elements are meet in carpets and rugs decoration, as a sign of the desire to have flocks full of sheep. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by Ecaterina Popescu.

Coasta vacii

Covor; 2,1 m x 0,98 m, lână, bumbac, ţesut în război vertical, neted, cu două feţe, ales legat printre fire. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Coasta vacii – compoziţie simbolică din pătrate mici multicolore aranjate în dungi diagonale sau orizontale. În gama curcubeului şi întrerupte cu câmpuri curat negre. În viziunea populară simbolizează câmpul negru lat – pământul mult şi bogat al boierilor, iar pătrăţelele mici şi colorate – terenurile mici şi lutoase ale ţăranilor. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

Cow's side/ Cow’s rib

Carpet dimension: 2,1 m x 0,98 Weaved on a vertical loom, smooth, two-sided, with wool and cotton. Used as wall decoration. Pattern - Cow's side/ Cow’s rib - a symbolic composition of small multicolored squares, diagonally or horizontally arranged. In the rainbow range and interrupted with pure black fields. In popular terms, it means the broad black field - the rich and fertile boyars’ land, and the small and colorful squares - the small and clayey land of peasants. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by Ecaterina Popescu.

Pe câmpul tău bogat, cum e un lan, Privirea mea citeşte c-an scrisoare Gândindu-mă la biata ţesătoare, Frumosule covor basarabean!

Covor; 2,75 m x1,4 m, ţesut în război vertical, neted, cu două feţe, din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Spicul şi grâul înfrăţit. Compoziţie ornamentală deschisă, mărginită pe latura longitudinală de bordură roşie cu motivul dinţi de lup. Pe fondul maroniu al câmpului central, împărţit în registre transversale, se repetă longitudinal, motivele spicul şi grâul înfrăţit, ales în diferite culori şi orientate în părţi opuse. Compoziţia este complectată de motivul bobul, încât se văd în ea stările grâului:bob, spic, plante verzi. Grâul semnifică fertilitatea, moartea, renaşterea. Procesul de semănare, creştere, recoltare se aseamănă cu ciclul naşterii, vieţii şi morţii. În mentalitatea tradiţională, spicul de grâu este semn al aluatului pentru ofrandă, pentru prescuri şi indică rodnicia pământului, belşugul. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

On your rich field, like a wheat-field, My gaze reads a letter Thinking of a poor weaver, O, the Beautiful Bassarabian carpet!

Carpet dimensions: 2.75 m x 1.4 m Weaved on a vertical loom, smooth, two-sided, with wool and cotton. Used as wall decoration. Pattern – Wheat ear and twinned wheat. An open ornamental composition bordered on the long side of the red border with wolf teeth. On the brown background of the central field, divided into transversal registers, the longitudinal repetition of patterns of the wheat ears/cobs and the twisted/ twinned wheat, in different colors and oriented in opposite directions. The composition depicts the motif of “the grain” in all its stages: grain, ear, green plants. Wheat means fertility, death, and rebirth. The process of sowing, growing and harvesting is like the cycle of birth, life, and death. In the folk tradition, the wheat ear is a sign of the dough for offering, for blessing, and show the fruitfulness of the earth, and the abundance. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by Ecaterina Popescu.

Ploița și pâinea

Covor; 2,93 m x 1,4 m; ţesut în război vertical, neted, cu două feţe, din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Ploița și pâinea; Motivul stropilor de ploaie de pe fondalul central se îmbină reuşit cu motivul pâinii (salarii) de pe fundalul chenarului. Semnifică seva şi belșug. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meșterul popular Ecaterina Popescu.

- Rain and Bread

Carpet dimensions: 2.93 m x 1.4 m Two-sided; woven on a vertical loom; smooth; from wool and cotton. Used as wall decoration. Pattern - Rain and Bread, The pattern of rain drops from the central background blends successfully with the bread (wage) pattern behind the background. It means the sap and abundance. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Anotimpurile, flori în glastră

Covoraş; 1,72 m 0,82 m, ţesut în război vertical, cu două feţe; din lână şi bumbac. Utilizare - pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei. Motivul - Anotimpurile, flori în glastră, Semnifică frumusețea, armonia, puritatea, tinerețea, trecerea timpului. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meșterul popular Ecaterina Popescu.

Seasons, flowers in a vase

Carpet dimensions: 1,72 m 0,82 m Two-sided; woven on a vertical loom; smooth; from wool and cotton. Used for church wedding ceremonies, as a carpet under newlyweds’ feet; as wall decoration, or as cover-up on old furniture (crate, coffer, chest, sofa, swing) Pattern - Seasons, flowers in a vase. It means significance of beauty, harmony, purity, youth, and time passing. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by craftswoman Ecaterina Popescu.

Covoraș cu motiv floristic

1,38 m x 0,81 m, ţesut în război vertical, neted, cu două feţe, din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motiv floristic. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu

Carpet with Floral pattern

Carpet dimensions: 1.38 m x 0.81 m Two-sided; woven on a vertical loom; smooth; from wool and cotton. Used as wall decoration Floral pattern. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by Ecaterina Popescu.

Covoraș cu motiv floristic

Covoraș;1,64 m x 0,85 m, ţesut în război vertical, neted, cu două feţe, din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motiv floristic. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

Carpet with Floral pattern

Carpet dimensions: 1,64 m x 0,85 m Two-sided; woven on a vertical loom; smooth; from wool and cotton. Used as wall decoration Floral pattern. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by Ecaterina Popescu.

Pomului vieții și flori stilizate cruciforme

Covoraș;1,85 m 0,98 m, ţesut în război vertical, cu două feţe; din lână şi bumbac. Utilizare - pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei. Ornamentul din covorașul dat semnifică frumusețea, armonia, puritatea, tinerețea, trecerea timpului prin prezența Pomului vieții și flori stilizate cruciforme. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de meșterul popular Ecaterina Popescu.

Flori în registre

Covoraş; 2,0 m 0,84 m, țesut în război vertical, cu doua fețe, din lână și bumbac. Utilizare - pentru cununie, decor pe perete, aşternut pe mobilă veche (ladă, sofcă, oslon); aşternut sub picioarele tinerilor în timpul cununiei. Motivul central - flori în registre de câte două, ritmate cromatic. Lucrare realizată în Complexul de Meșteșuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

Pomul vieții și omul

Covoraș;1,82 m x 0,87 m, ţesut în război vertical, neted, cu două feţe, din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Pomului Vieții (văzut într-un stil arhaic ) şi omul, care apare sub formă de siluete. Se crede că fiecare om își are pomul său. La nașterea unui copil se sădește un pom și familia îngrijește de pom și de copil, crezând că între ei există o relație strânsă. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

Pomului Vieții şi omul

Covoraș;1,78 m x 0,87 m, ţesut în război vertical, neted, cu două feţe, din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Pomului Vieții (văzut într-un stil arhaic ) şi omul, care apare sub formă de siluete. Se crede că fiecare om își are pomul său. La nașterea unui copil se sădește un pom și familia îngrijește de pom și de copil, crezând că între ei există o relație strânsă. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

Realizând decorul unei covor, mai mult ca sigur, că basarabencele trăiau obsesia imaginară a oricărui acces personal la tainele Universului şi chiar bucuria de a se simţi într-un fel complice la menţinerea ordinii şi bunăstării acestuia prin simbolurile pe care le plăsmuiau în lucrările lor.

Păretar 3,30 m x 0,60 m, ţesut în război vertical, neted, cu două feţe, din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Cel mai vechi tip de covor de atârnat pe perete. Motivul – Busuiocul femeia-floare. Motivele femeia-floare, busuiocul şi roata timpului, alternează fără intervale, având toate semnificaţie multiplă în imaginarul popular. Busuiocul - plantă mică, sacră şi purtătoare de noroc, floarea dragostei. Din aceste considerente, în ţesături este supradimensionat, exagerat de mare, pentru a i se accentua importanţa în viaţa comunitaţii tradiţionale; clepsidra, situată în centrul celor patru anotimpuri, imaginând trecerea anilor şi femeia - floare, o metaforă plastică care îmbină cele două frumuseți. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

By carrying out the decor of a carpet, it seemed like that the Bessarabian women lived with the imaginary obsession of a personal access to the mysteries of Universe, and even the joy of feeling that they were somewhat involved in maintaining its order and well-being through the symbols they were depicting in their works.

Carpet: 3.30 m x 0.60 m Two-sided; woven on a vertical loom; from wool and cotton. Used as wall decoration; the oldest type of carpet hanging on the wall. Pattern – The basil woman-flower. The woman-flower motifs, the basil and the wheel of time alternate without intervals, all having multiple meaning in popular imagination. Basil - a small, sacred and luck-bringing plant, the flower of love. For those reasons, it is represented oversized, overly large, to emphasize its importance in the life of the traditional community; the clepsydra/ sandglass, located in the center of the four seasons, representing the passing of the years and the woman-flower, a pictorial metaphor that combines the two beauties. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by Ecaterina Popescu.

În ornamente s-a conturat pregnant capacitatea creatorului de a stiliza natura până la geometrism. Minunate compoziţii ornamentale, armonie cromatică, stilizare- toate acestea au virtutea de a emana căldura şi frumuseţea.

Păretar; 3,16 m x 0,53 m, ţesut în război vertical, neted, cu două feţe, din lână şi bumbac. Utilizare - decor pe perete; Motivul – Viţa-de-vie ca şi măslinul, este un „arbore mesianic”. În arta bisericească, alături de spicul de grâu, este simbolul lui Hristos. Conform mentalităţii tradiţionale, viţa-de-vie este considerată simbol al vieţii veşnice, deoarece trebuie să ajungă sub pământ, să fie îngropată, pentru ca să învie şi să crească din nou. Lucrare realizată în Complexul de Meşteşuguri Populare „Artă Rustică”. Prelucrare de Ecaterina Popescu.

In these ornaments, the weaver outlined the creator's ability to mold nature to geometry. Wonderful ornamental compositions, chromatic harmony, styling - all of these possess the virtue of exuding warmth and beauty.

Carpet: 3.16 m x 0.53 m Two-sided; woven on a vertical loom; smooth; from wool and cotton. Used as wall decoration. Pattern - The vine, as the olive tree, is a "messianic tree". In church art, along with wheat ear, it’s the Christ’s symbol. According to the traditional mentality, the vine is considered a symbol of eternal life, because it must reach underground and be buried, in order to rise and grow again. Produced by the “Artă Rustică” Folk Crafts Complex. Research and documentation by Ecaterina Popescu.
Vezi Muzeul